NEUNLPLab

Improving End-to-end Speech Translation by Leveraging Auxiliary Speech and Text Data. AAAI2023.

Release time:2024-01-09
Hits:
First Author:
Yuhao Zhang, Chen Xu, Bojie Hu, Chunliang Zhang, Tong Xiao, Jingbo Zhu.
Translation or Not:
no