NEUNLPLab

CTC-based Non-autoregressive Speech Translation

Release time:2024-01-09
Hits:
First Author:
Chen Xu, Xiaoqian Liu, Xiaowen Liu, Qingxuan Sun, Yuhao Zhang, Murun Yang, Qianqian Dong, Tom Ko, Mingxuan Wang, Tong Xiao, Anxiang Ma, Jingbo Zhu.
Translation or Not:
no