NEUNLPLab

Prompting Neural Machine Translation with Translation Memories. AAAI 2023.

Release time:2024-01-09
Hits:
First Author:
Abudurexiti Reheman, Tao Zhou, Yingfeng Luo, Di Yang, Tong Xiao,Jingbo Zhu.
Translation or Not:
no